Boldog Község Önkormányzata

Haláleset anyakönyvezése

A halálesetet anyakönyvezés végett az azt követő első munkanapon be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek közölnie és igazolnia kell mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

Az intézetben történt halálesetet az intézet vezetője, intézeten kívüli haláleset esetén az elhalttal egy lakásban élő vagy az elhalt hozzátartozója, illetőleg az jelenti be, aki a halálesetről tudomást szerez. Az anyakönyvezést a hozzátartozó vagy személyesen, vagy megbízás útján – temetkezési vállalat közbenjárásával – kezdeményezi. Amennyiben az anyakönyvezés temetkezési vállalkozó megbízása útján történik, a szükséges okiratokon kívül csatolni kell a hozzátartozó írásos, szabályszerű meghatalmazását.

 Az eljárás – beleértve a „Halotti anyakönyvi kivonat” kiállítását -, illetékmentes.

Az elhunyt személyazonosító igazolványát – a hozzátartozó külön kérésére – az anyakönyvvezető érvénytelenítés után visszaadja a hozzátartozónak, vagy a meghatalmazottnak. Illetékesség: Haláleset bekövetkezési helye szerint illetékes anyakönyvvezető, azaz a Hatvanban történt halálesetek bejelentése Szükséges okiratok: A temetést intéző személy azonosítására szolgáló okmány és lakcímkártya. Halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya (az intézet vagy az orvos állítja ki). Amennyiben a haláleset intézeten kívül történt és az elhalt személyt hamvasztás útján temettetik el, az eltemettetőnek az illetékes egészségügyi igazgatási szerv (Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának) engedélyét kell kérni (Halottvizsgálati bizonyítvány 22. pont). Az elhalt személyazonosságának és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél).

Az elhalt személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványa.

Az elhalt születési anyakönyvi kivonata (ha az a bejelentő rendelkezésére áll).

Az elhalt családi állapotát igazoló okiratok (ha az a bejelentő rendelkezésére áll):

– Az elhalt házassági anyakönyvi kivonata (ha az elhalt családi állapota házas).

– Az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata (ha az elhalt családi állapota özvegy).

– Jogerős bírósági ítélet vagy a házasság megszűnésének tényét is igazoló házassági anyakönyvi kivonat (ha az elhalt családi állapota elvált).

– A volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó, a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (ha az elhalt családi állapota özvegy bejegyzett élettárs).

– A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését igazoló jogerős közjegyzői végzés, vagy annak felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását igazoló jogerős bírósági vagy hatósági határozat, vagy az e tényt tartalmazó, a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (ha az elhalt családi állapota elvált bejegyzett élettárs, vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt).

– Bevándorolt, letelepedett, vagy menekült státusszal rendelkező elhalt személy családi állapotát igazoló okirata hitelesített magyar nyelvű fordításban (házassági anyakönyvi kivonat /ha az elhalt családi állapota házas/, elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata /ha az elhalt családi állapota özvegy/, jogerős bírósági határozat /ha az elhalt családi állapota elvált/, illetve nőtlen, hajadon családi állapotot igazoló okirat) Figyelem! Csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítása fogadható el!

 Jogszabályok: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet

További híreink