Boldog Község Önkormányzata

SZÜLETÉSI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA

A születési név megváltoztatását – kérelemre – az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti.

A születési név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani az anyakönyvvezetőnél, a helyben kapott formanyomtatványon, külföldön élő magyar állampolgár esetében az illetékes konzuli tisztviselőnél.

Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője, cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő. Kiskorú gyermek esetében, ha a szülők elváltak, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához. Ettől csak abban az esetben lehet eltérni, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták, és ezt jogerős bírósági határozat igazolja.

14. életévét betöltött kiskorú esetén az ő hozzájárulása is szükséges.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

· a kérelmező személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, továbbá családi állapotát, házasságkötésének helyét, idejét, lakóhelyét, értesítési címét, személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát és érvényességi idejét;

· amennyiben a kérelmező családi állapota házas, a névváltoztatással érintett házastársa személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét;

· a kérelmező kiskorú gyermeke(i) személyi adatait (születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét;

· a kérelem indokolását;

· nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező – születési családi vagy utónevének megváltoztatását – az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter korábban engedélyezte-e.

· Születési név megváltoztatására irányuló kérelemben meg kell jelölni azt a családi, illetve utónevet, melyet a kérelmező új névként kíván viselni.

· A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltozás érinti.

Az Itv. módosítása alapján az anyakönyvi igazgatás területén korábban illetékfizetési kötelezettség alá eső anyakönyvi eljárások (például házassági névviselési forma módosítása, anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállítása, a nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges igazolás bemutatása alóli felmentés stb.) is 2021. január 1-től illetékmentessé váltak.

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 2021. január 1. napjától hatályba lépett rendelkezései értemében a születési név megváltoztatására irányuló kérelem esetén függetlenül attól, hogy hányadik alkalommal kéri a névváltozást – 10 000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell majd fizetni. A korábbi szabályozással egyező módon az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetén az igazgatási szolgáltatási díjat is minden nagykorúnak külön-külön meg kell fizetnie.

A születési névváltoztatási eljárással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összegének a befizetését 2021. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára kell az ügyfélnek megfizetnie.

– Átutalás összege: 10.000 forint
– Számlaszám: 10023002-00299592-00000000
– Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala
– Közlemény: névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve
(kiskorú vagy gondnokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét)

Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki igazolás másolatát a névváltoztatási kérelemhez csatolni szükséges.

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján az ügyfeleknek továbbra is lehetőségük van részleges vagy teljes költségmenteséget kérelmezni.

Az anyakönyvvezető a kérelmet 8 napon belül felterjeszteni.
A születési név megváltoztatására irányuló eljárás ügyintézési határideje – ha törvény eltérően nem rendelkezik – 45 nap.
Amennyiben a kérelem hiányosan érkezik, a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül kell kibocsátani.

A névváltoztatásról az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter okiratot állít ki. Akinek a névváltoztatását a miniszter engedélyezte, az új nevet az okirat kézhezvételétől jogosult és köteles viselni!
A névváltoztatási eljárásban fellebbezési lehetőség nincs. Akinek a jogát sérti a döntés, bírósághoz fordulhat keresettel.

Az anyakönyvi eljárás során alkalmazott  jogszabályok

–     Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (At.) és az anyakönyvezési feladtok ellátásának

  részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet. (Ar.)

–     A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK.)
–     A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet (Nmjtv)
–     A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott

  125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
–     Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)
–     A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

  (Nytv.), valamint a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendel

–      A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

  (Ket.)
–     A bejegyzett élettársai kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának

  megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény (Bét.)
–     A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény és a 149/1997.

  (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
–     A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005.

  (IX.9.) Korm. rendelet

További híreink