Boldog Község Önkormányzata

Tájékoztató jelölteknek

– választási bizottság tagjainak megbízásáról –

Az Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott választásán (a továbbiakban: választás) a következő választási bizottságok működnek: 

· minden szavazókörben szavazatszámláló bizottság (a továbbiakban: SZSZB);

· települési szinten helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB);

· a vármegyékben területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB), a fővárosban a Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: FVB);

· országos hatáskörrel és illetékességgel a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB).

Boldog Községben a polgármester jelöltek és egyéni listás képviselőjelöltek (a továbbiakban: jelöltek) a három SZSZB és a HVB tagjai közé delegálhatják megbízottjukat.

A megbízott tagok bejelentésének határideje: 2024. május 31. 16 óra

A nemzetiségi önkormányzati választáson nincs lehetőség választási bizottságba tag megbízására, kizárólag megfigyelő delegálására van lehetőség, melynek részleteiről a nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek az erre vonatkozó dokumentumból tájékozódhatnak.

A megbízás (delegálás) feltételei

A választási bizottság megbízott tagja az lehet, aki a helyi önkormányzati, illetve az EP-választáson jelöltként indulhat.

Összeférhetetlenség

A választási bizottságnak nem lehet megbízott tagja:

· a köztársasági elnök

· a háznagy,

· képviselő,

· alpolgármester,

· jegyző,

· másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,

· a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint

· jelölt.

A választási bizottság megbízott tagja legkésőbb az eskütételét megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség. A választási bizottság tagja, póttagja a vele szemben felmerült összeférhetetlenség tényét köteles haladéktalanul közölni a választási bizottság mellett működő választási iroda vezetőjével, továbbá bejelenteni a választási bizottság soron következő ülésén.

A jelöltek a megbízásának formai kötöttsége nincs, amennyiben a szükséges információkat (a Ve. 30. § (3) bekezdése szerinti adatot) és aláírásokat a megbízás tartalmazza, azt a Helyi Választási Iroda el fogja fogadni.

A bejelentésnek tartalmaznia kell

· a megbízó nevét (jelölő szervezet esetén, annak képviselője nevét is),

· a megbízott tag nevét és személyi azonosítóját, valamint

· a választási bizottság megjelölését (ahová a megbízás szól).

A megbízás megkönnyítéséhez a Nemzeti Választási Iroda által készített nyomtatványt letölthetik INNEN, vagy papír alapon átvehetik a Polgármesteri Hivatal titkárságán munkaidőben. A hiánytalanul kitöltött és aláírt megbízások leadására szintén a Hivatal titkárságán van lehetőség a megjelölt határidőig. A megbízott tag bejelentésére szolgáló dokumentumot és a megbízott tag összeférhetetlenségi nyilatkozatát papír alapon eredetben vagy elektronikus aláírással hitelesítve e-mailben vagy e-papíron kell eljuttatni. A határidőn túl érkezett megbízásokat nem tudjuk fogadni!

Kérjük, hogy munkánk segítése érdekében legyenek szívesek megadni a gyors elérhetőség érdekében a megbízott mobiltelefonszámát, és az e-mail címet, mivel a választási bizottsági tagoknak a megbízást követően esküt kell tenniük (eskütétel nélkül nem járhat el), és oktatáson kell részt venniük.

Eskü- vagy fogadalomtétel

A megbízott tagnak a bejelentését követő 5 napon belül, az SZSZB tagja esetében legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon esküt vagy fogadalmat kell tennie. Az SZSZB/HVB tagja a polgármester előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel tesz esküt vagy fogadalmat. Az eskü vagy fogadalom tételére kizárólag személyesen van lehetőség. (lásd: Kvk.III.37.799/2020/3. számú végzés)

Az eskü- vagy fogadalomtétel legfontosabb jogi hatása, hogy a választási bizottság tagja csak ezt követően gyakorolhatja jogait.

A választási bizottság megbízott tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé válásával szűnik meg.

A választási bizottság tagjának megbízatása a fent említetteken túl megszűnik:

· ha a megbízatás törvényes feltételei megszűntek,

· ha a választási bizottság megállapította tagjának összeférhetetlenségét,

· lemondással,

· ha a megbízott tag megbízatását a megbízó visszavonta,

· ha a megbízott tagot megbízó jelölő szervezet által állított lista kiesik,

· a tag halálával.

További híreink